Verkeersveiligheidsstatistieken 2021: wat zit er achter de cijfers? (2024)

Figuur 1: Neerwaartse trend in het aantal verkeersdoden in de EU

2021 road safety statistics: what is behind the figures? (1)

Figuur 2: Aantal verkeersdoden per miljoen inwoners per land, 2021

2021 road safety statistics: what is behind the figures? (2)

Figuur 3: Kortetermijntrend aantal verkeersdoden (2021 t.o.v. 2019 en 2020)

2021 road safety statistics: what is behind the figures? (3)

Landspecifieke informatie over het aantal verkeersdoden

EU:Gemiddeld 44 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021, een stijging van 5% ten opzichte van 2020 maar een daling van 13% ten opzichte van 2019, vóór de pandemie.

Let op: waar in onderstaande cijfers sprake is van ‘onder het EU-gemiddelde’, betreft dit het EU-gemiddelde van 44 verkeersdoden per miljoen. In deze context betekent dit “betere” verkeersveiligheidsprestaties dan het EU-gemiddelde.

Oostenrijk: 40 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021, wat onder het EU-gemiddelde van 44 ligt. Het aantal sterfgevallen daalde naar het laagste geregistreerde niveau in 2020 en steeg vervolgens met 4% in 2021. In totaal betekent dit een daling van 14% in 2021 met betrekking tot het pre-pandemische jaar 2019.

België: 43 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021, wat iets onder het EU-gemiddelde ligt. Het aantal dodelijke slachtoffers daalde naar het laagste niveau ooit en bleef in 2021 vrijwel op hetzelfde niveau. Tussen 2019 en 2021 daalde het aantal met 23%, sneller dan het EU-gemiddelde van -13%.

Bulgarije: 81 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021, het op een na hoogste cijfer in de EU. Het aantal dodelijke slachtoffers is in 2021 met 21% gestegen, nadat het het jaar ervoor substantieel was gedaald, tot het laagste aantal ooit gemeten. Het cijfer voor 2021 vertegenwoordigt een daling van 11% ten opzichte van het jaar 2019 vóór de pandemie.

Kroatië: 72 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021, ruim boven het EU-gemiddelde en het vierde hoogste percentage onder de EU-27. Na in 2020 te zijn gedaald tot het laagste aantal ooit, zijn de verkeersdoden in 2021 met 23% gestegen. Dat betekent een daling van 2% tussen 2019 en 2021, ruim onder het EU-gemiddelde van 13% minder sterfgevallen.

Cyprus*: 50 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021, wat boven het EU-gemiddelde ligt. Het aantal geschatte sterfgevallen daalde tussen 2019 en 2021 met 13% en bereikte daarmee het laagste cijfer ooit.

Tsjechië: 50 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021, wat boven het EU-gemiddelde ligt. Het aantal verkeersdoden is licht gestegen met 3% ten opzichte van 2020, maar is tussen het jaar 2019 en 2021 vóór de pandemie in totaal met 14% gedaald.

Denemarken: 23 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021, waardoor het het derde best presterende land in de EU is. Het aantal verkeersdoden daalde in 2021 met maar liefst 17% en bereikte het laagste cijfer ooit. Tussen 2019 en 2021 daalde het aantal met 32%, in een aanzienlijk sneller tempo dan de EU-gemiddelde daling van 13%.

Estland*: 41 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021, wat iets onder het EU-gemiddelde ligt. Na een daling in 2019 en een stijging in 2020 zijn de verkeersdoden in 2021 met 7% gedaald. In totaal is het aantal tussen 2019 en 2021 met 6% gestegen, hoewel vergeleken met het gemiddelde van de periode 2017-2019 (om jaarlijkse schommelingen af ​​te vlakken ) daalde het aantal verkeersdoden in 2021 met 1%.

Finland: 40 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021, wat iets onder het EU-gemiddelde ligt. Het aantal dodelijke slachtoffers bleef in 2021 onveranderd, na het laagste cijfer ooit in 2019. Dienovereenkomstig zijn de verkeersdoden tussen 2019 en 2021 met 6% gestegen, in tegenstelling tot de gemiddelde daling in de EU van 13%.

Frankrijk: 45 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021, dicht bij het EU-gemiddelde. Frankrijk registreerde in 2020 het laagste aantal verkeersdoden ooit, toen het cijfer met 22% daalde. Terwijl het aantal dodelijke slachtoffers in 2021 met 16% toenam, daalde het aantal tussen het jaar 2019 en 2021 vóór de pandemie met 9%.

Duitsland: 31 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021, wat aanzienlijk onder het EU-gemiddelde ligt. Het aantal verkeersdoden blijft dalen, met een nieuw dieptepunt in drie opeenvolgende jaren: 2019, 2020 en opnieuw in 2021. Het aantal verkeersdoden daalde tussen 2020 en 2021 met 6%, terwijl er tussen 2019 en 2021 een daling was van 16%.

Griekenland: 57 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021, wat aanzienlijk boven het EU-gemiddelde ligt. Na de grootste neerwaartse trend (54%) in de EU in de afgelopen tien jaar is het aantal verkeersdoden tussen 2020 en 2021 met 5% gestegen. Vergeleken met het jaar 2019 vóór de pandemie daalde het aantal in 2021 met 12%, in een vergelijkbaar tempo tot het EU-gemiddelde.

Hongarije: 56 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021, wat aanzienlijk boven het EU-gemiddelde ligt. Na een reductie van 25% in 2020 registreerde Hongarije het laagste aantal verkeersdoden ooit. In 2021 steeg het aantal met 18%. Over het geheel genomen betekent dit een daling van 10% tussen 2019 en 2021.

Ierland: 27 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021, wat een van de laagste cijfers in de EU is. Het geschatte aantal verkeersdoden daalde tussen 2020 en 2021 met 6% en bereikte een nieuw dieptepunt. Dit komt neer op een daling van 2% ten opzichte van het jaar vóór de pandemie, 2019.

Italië: 48 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021, wat iets boven het EU-gemiddelde ligt. Het aantal dodelijke slachtoffers daalde in 2020 met 25% en bereikte het laagste niveau ooit. In 2021 is het aantal sterfgevallen met naar schatting 19% gestegen. Over het geheel genomen is het aantal tussen het pre-pandemische jaar 2019 en 2021 met 10% gedaald.

Letland: 78 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021, het derde hoogste cijfer in de EU. Een stijging van het aantal dodelijke slachtoffers met 7% in 2020 werd gevolgd door een verdere stijging van 6% in 2021. In totaal komt dit neer op een stijging van 11% tussen het jaar vóór de pandemie 2019 en 2021.

Litouwen: 52 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021, wat boven het EU-gemiddelde ligt. Het aantal dodelijke slachtoffers daalde in 2021 met 17% en bereikte een nieuw laagterecord. Dit komt neer op een daling van 22% tussen het jaar 2019 en 2021 vóór de pandemie, een sneller tempo dan het EU-gemiddelde.

Luxemburg*: 38 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021, wat onder het EU-gemiddelde ligt. Het aantal verkeersdoden, dat jaarlijks aan grote schommelingen onderhevig is, is in 2021 met 8% gedaald. Tussen 2019 en 2021 zijn de verkeersdoden met 9% gestegen, hoewel vergeleken met het gemiddelde van de periode 2017-2019 (om jaarlijkse schommelingen af ​​te vlakken) in 2021 daalde het aantal met 13%.

Malta*: 17 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021, wat het land tot het best presterende land maakt, ook al is het totale aantal zeer klein en dus onderhevig aan jaarlijkse schommelingen. Het aantal sterfgevallen daalde met 18% in 2021 en met 44% ten opzichte van 2019.

Nederland: 28 verkeersdoden per miljoen inwoners geschat voor 2021, wat een van de laagste cijfers in de EU is. Het aantal verkeersdoden daalde tussen 2020 en 2021 met naar schatting 4% en met 16% vergeleken met het jaar 2019 vóór de pandemie.

Polen: 59 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021, wat aanzienlijk boven het EU-gemiddelde ligt. Het aantal daalde in 2021 met 10% en bereikte het laagste niveau ooit. Tussen 2019 en 2021 daalde het aantal met 23%, in een veel sneller tempo dan de EU-gemiddelde daling van 13%.

Portugal: 52 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021, wat boven het EU-gemiddelde ligt. Het geschatte aantal dodelijke slachtoffers daalde in 2021 zeer licht en bereikte het laagste niveau ooit. Vergeleken met het jaar 2019 vóór de pandemie daalde het aantal verkeersdoden in 2021 met 22%, in een aanzienlijk sneller tempo dan het EU-gemiddelde.

Roemenië: 93 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021, het hoogste percentage in de EU. Het aantal dodelijke slachtoffers is in 2021 met 8% gestegen. Dit komt overeen met een daling van 4% tussen het jaar 2019 vóór de pandemie en 2021, in een langzamer tempo dan het EU-gemiddelde, dat met 13% daalde.

Slowakije: 47 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021, wat iets boven het EU-gemiddelde ligt. Het aantal dodelijke slachtoffers is in 2021 met 5% gestegen, nadat het in 2020 een laagterecord had bereikt. Tussen 2019 en 2021 zijn de dodelijke slachtoffers met 4% gedaald, vergeleken met de gemiddelde daling in de EU van 13%.

Slovenië*: 54 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021, wat boven het EU-gemiddelde ligt. Het aantal dodelijke slachtoffers blijft fluctueren: na een daling van 22% in 2020 is het aantal in 2021 met 43% gestegen. Vergeleken met het jaar vóór de pandemie 2019 is het aantal verkeersdoden in 2021 met 12% gestegen, de grootste stijging in de EU.

Spanje: 32 verkeersdoden per miljoen inwoners geschat in 2021, wat aanzienlijk onder het EU-gemiddelde ligt. Het aantal dodelijke slachtoffers steeg in 2021 met 10% ten opzichte van 2020, het veiligste jaar sinds het begin van de metingen. Vergeleken met het jaar 2019 vóór de pandemie zijn de verkeersdoden in 2021 met 14% gedaald, in lijn met het EU-gemiddelde.

Zweden: 18 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2021, waarmee Zweden naast Malta het beste verkeersveiligheidsrecord in de EU heeft. Voor het tweede achtereenvolgende jaar daalde het aantal verkeersdoden naar het laagste niveau ooit. Er was een daling van 6% tussen 2020 en 2021 en een daling van 13% tussen het jaar 2019 en 2021 vóór de pandemie

* Voor verschillende kleine lidstaten waar het aantal dodelijke slachtoffers minder dan of rond de 100 bedraagt, fluctueren de cijfers van jaar tot jaar aanzienlijk, wat betekent dat de onderliggende trend alleen over een langere periode zichtbaar is.

De Transportgemeenschap heeft een soortgelijke publicatie gepubliceerdgegevens over verkeersdoden voor 2021 voor de Westelijke Balkan’regionale deelnemers.

Te corrigeren, 30 maart 2022: er zijn kleine correcties aangebracht in de gegevens en de begeleidende tekst voor Cyprus en Portugal, waarvoor na de oorspronkelijke publicatie nieuwe schattingen beschikbaar zijn gekomen. Figuren 2 en 3 zijn hierop aangepast.

Verkeersveiligheidsstatistieken 2021: wat zit er achter de cijfers? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated:

Views: 5754

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.